jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Advies

Onze adviesvisie & werkwijze
Het versterken en ontwikkelen van het aanpassings- en verandervermogen van organisaties èn werknemers wordt steeds meer hét onderscheidend vermogen om succesvol te zijn en te blijven.
Dat vraagt niet alleen om flexibele organisaties en bedrijfsprocessen, maar vooral ook om betrokken, bevlogen en flexibele werknemers.

Visie op menselijk kapitaal
Wij werken met organisaties die de kwaliteiten van medewerkers centraal stellen en deze optimaal willen benutten. We stellen met onze opdrachtgevers vast, waar mogelijke risico’s zitten ten aanzien van de inzetbaarheid en het ontwikkelvermogen van het menselijk kapitaal in de organisatie.
We stellen samen de juiste oplossingsrichtingen en interventies op, en begeleiden en adviseren onze opdrachtgevers hierin.
Dat gaat bijvoorbeeld om risico-onderzoek, strategische personeelsplanning, leefstijladvisering en/of management-ontwikkeling.
Maar het kan ook gaan over het verder professionaliseren van uw HR beleid, instrumenten en adviseurs en het inrichten van uw HR Analytics beleid.

Arbeidsdeskundig onderzoek           
                      
Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek dat de arbeidsmogelijkheden van de verzuimende werknemer in kaart brengt binnen de kaders van geldende wet en regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang zijn om bij ziekte van een werknemer, vast te stellen welke mogelijkheden er zijn voor terugkeer in werk en hoe het beste gewerkt kan worden aan een optimale re-integratie.
Het arbeidsdeskundig onderzoek is zinvol op het moment dat langdurig ziekteverzuim dreigt èn er sprake is van enige belastbaarheid.
Vanuit landelijke verzuimgegevens is bekend dat het omslagpunt naar langdurig verzuim al ligt op 6 tot 8 weken, dus hoe eerder hoe beter!

Doelstelling arbeidsdeskundig onderzoek:
De missie van de arbeidsdeskundige is het behoud en herstel van de balans tussen mens, werk en inkomen. De arbeidsdeskundige doet dit door een gerichte, praktische aanpak. Met deze aanpak werkt de arbeidsdeskundige toe naar het optimaal benutten van het resterende werkvermogen, op korte èn lange termijn. De arbeidsdeskundige kijkt daarbij naast de belastbaarheid, naar de persoonlijke omstandigheden, de kennis, competenties en vaardigheden, het inkomen en de positie op de arbeidsmarkt van werknemer.
De arbeidsdeskundige is gericht op het vinden van oplossingen die door alle belanghebbenden wordt gedragen.

De arbeidsdeskundige ondersteunt de werkgever en werknemer om aan de, door de wetgever gestelde eisen in de Wet Verbetering Poortwachter (WvP), te voldoen. Hierin wordt onder andere gesteld dat de re-integratie in de loondoorbetalingsperiode tijdens verzuim gezamenlijk door werkgever en werknemer moet worden opgepakt.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
- Is het eigen werk van uw werknemer passend of passend te maken?
- Zijn er passende herplaatsingsmogelijkheden binnen de organisatie voor deze werknemer?
- Welke arbeidsmogelijkheden heeft uw werknemer buiten de organisatie?
- Welke vervolgstappen kunnen worden gezet in de re-integratie? 

In de arbeidsdeskundige rapportage worden onderbouwing, conclusies en adviezen verwoord ten aanzien van de arbeidsmogelijkheden en het te volgen re-integratiebeleid. De schriftelijke verslaglegging van de arbeidsdeskundige is in veel gevallen noodzakelijk voor het re-integratiedossier.
Dit is belangrijk zijn voor de verantwoordingsinformatie richting UWV. UWV beoordeelt of u voldaan heeft aan uw re-integratie verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering poortwachter.

Werkwijze arbeidsdeskundige:
De bedrijfsarts stelt de actuele belastbaarheid vast. De bedrijfsarts gebruikt daarvoor een zogenaamde FML (functionele mogelijkheden lijst) of gelijkwaardige lijst waarin de actuele beperkingen en mogelijkheden van uw werknemer worden gedefinieerd. Op basis van deze functionele mogelijkheden verricht de arbeidsdeskundige het arbeidsdeskundig onderzoek, en doet deze een uitspraak over de belasting in relatie tot belastbaarheid en arbeid.

Stappen tijdens het onderzoek zijn:
- Bestudering/ toetsing verzuimdossier, waaronder de FML
- Gesprek werkgever
- Gesprek werknemer
- Werkplekonderzoek                                                                                    
- Gesprek werkgever en werknemer gezamenlijk
- Overleg bedrijfsarts
- Conclusies en Advies
- Rapportage 

In onze visie is een goede en tijdige dialoog tussen werkgever en werknemer over de re-integratie noodzakelijk en zij zullen dit proces zoveel mogelijk ondersteunen.

Ook wordt, aan de hand van de voorhanden en verkregen gegevens, bezien in hoeverre er bijzondere wetsbepalingen van toepassing zijn of kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de consequenties van een reeds bestaande arbeidsongeschiktheidsstatus of –uitkering, de haalbaarheid van een IVA-aanvraag, subsidiemogelijkheden, et cetera.

Uitvoering arbeidsdeskundig onderzoek:
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundige.

Overige Arbeidsdeskundige dienstverlening:
Natuurlijk kan de arbeidsdeskundige u ook met andere dienstverlening op het vlak van Mens, Werk en Inkomen, zowel gericht op individuele verzuimgevallen, als op verzuim en inzetbaarheidsvraagstukken organisatie breed ondersteunen.

Gedacht kan daarbij worden aan:
- Screening van dossiers en schadelastbeheersing
- Verzuimonderzoek en verzuimanalyse en aanbevelingen tot verlaging ziekteverzuim
- Verzuimtrainingen voor leidinggevenden of individuele coaching van leidinggevenden in verzuimbegeleiding, bij voorbeeld ten aanzien van het eigen regiemodel
- Opstellen van en adviseren over het verzuimbeleid c.q. adviseren over duurzame inzetbaarheid
- Heroverweging van verzuimprotocollen en opstellen van re-integratieprotocollen
- Toelichting op wet en regelgeving, zoals WvP, WIA, WAO, Wajong, ZW en Bezava.
 
Kanker en werk:
Terugkeer in werk na kanker; daar kunnen werknemer en werkgever wel hulp bij gebruiken!

De werknemer wordt immers geconfronteerd met vraagstukken als:

- Hoe krijg ik de regie en controle (de balans) weer terug?
- Hoe pak ik dat aan; terugkeer in mijn werk?
- Wat heb ik daar zelf over te zeggen?
- Wat wil en kan ik eigenlijk, al dan niet in mijn verdere loopbaan, hoe pas ik werk daarin?
- Hou ga ik om met alle verwachtingen en verplichtingen en alle verschillende belanghebbenden die aan me trekken?

De werkgever moet zijn weg vinden bij vragen als:

- Hoe stel ik mij op als goed werkgever en voldoe ik tegelijkertijd aan mijn verplichtingen?
- Wat mag en kan ik vragen van een werknemer die is geconfronteerd met kanker?
- Hoe kan ik, met respect en medeleven naar mijn werknemer, deze werknemer ook activeren en motiveren?

Eén van mijn specialisaties is het begeleiden van werknemers die zijn uitgevallen met kanker.

Deze specifieke interesse en ervaring met het werken met kankerpatiënten gericht op re-integratie en werk komt voor mij persoonlijk voort uit:

Mijn persoonlijke achtergrond:
-    Mijn ervaring in de hulpverlening als maatschappelijk werkster 
-    Het feit dat ik zelf ben geconfronteerd met borstkanker (wat mij tot 'ervaringsdeskundige' maakt
-    Mijn ervaring als zowel werkneemster als leidinggevende, dus bekend met beide rollen binnen de organisatiecontext
-    Mijn arbeidsdeskundige kennis, ervaring en expertise (o.a. 11 jaar bij UWV, maar ook daarbuiten)

Mijn ruime ervaring met begeleiding van deze specifieke doelgroep:
Reeds vele jaren ben ik op persoonlijke titel betrokken als themabegeleidster bij het oncologisch revalidatieprogramma na kanker; "Herstel & Balans", specifiek gericht op re-integratie en werk.
In dit kader heb ik tussen de 50 en 100 workshops gegeven en een veelvoud aan "patiënten" gesproken en verder op weg geholpen!

Vanuit Menea heb ik vele werknemers die na behandeling voor kanker geconfronteerd werden met re-integratieproblemen, begeleid bij ofwel terugkeer in het eigen werk bij de eigen werkgever ofwel begeleid naar ander werk of andere zingeving.

Daarnaast ben ik aangesloten bij het lerend expertisenetwerk "zingeving en werk" voor kankerpatiënten, verbonden aan de HAN in Nijmegen en diverse andere netwerkpartners die op dit gebied actief zijn. 

www.youtube.com/watch?v=9Wi78nYbrtc&t=5s

Deelname aan filmpje voor het NVvA congres bij het 40 jarig bestaan, waarin ik samen met een collega arbeidsdeskundige ben geïnterviewd over het thema “kanker & werk”
 
 
 
 

 • NUON
 • Rechtspraak
 • KLM
 • Unive
 • Renewi
 • ROC A12
 • VDL
 • Gemeente Roosendaal
 • Maasstad
 • savant zorg
 • ROC Midden Brabant
 • D en D
 • BOS Logistics
 • Bieze Food Group
 • Politie Nederland
 • Gemeente Den Helder
 • Rivas
 • Burrows
 • ONVZ
 • Nationale nederlanden
 • Gemeente Rotterdam
 • Keerpunt
 • IZZ
 • Amphia Ziekenhuis
 • Brabant Water
 • Gemeente Tiel
 • IAK
 • VGZ
 • Vanderlande
 • a.hak
 • Heijmans
 • Nunner Logistics
 • Scalda
 • Melse Wassink
Copyright 2024 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement