jacqueline@spijkeradwork.nl +31 (0)6 1555 9164 +31 (0)6 2504 7586

Privacy statement

Privacystatement

Hier kunt u onze privacystatement inzien die Dona HR Advies hanteert bij haar diensten.

Peter Dona
23 mei 2018
Privacy Statement DONA HR ADVIES BV                                                        
 
Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Dona HR Advies BV geleverde producten en diensten.
 
Dona HR Advies BV, gevestigd te Veldstraat 13B, 4261 TA Wijk en Aalburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Dona HR Advies BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Dona HR Advies BV van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Dona HR Advies BV in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (indien van toepassing)
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dona HR Advies BV  verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Dona HR Advies BV , dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om diensten bij u te kunnen uitvoeren.  Zoals medewerker onderzoeken, engagement en
   bevlogenheidsonderzoeken, e.d.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is  Dona HR Advies BV  gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dona HR Advies BV zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Dona HR Advies BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Dona HR Advies BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar het volgende emailadres: peterdona@msn.com en/of jacqueline@spijkeradwork.nl

Beveiliging
Dona HR Advies BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Dona HR Advies BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Dona HR Advies BV toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Dona HR Advies BV gebruik maakt van de diensten van derden, zal Dona HR Advies BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal  Dona HR Advies BV  u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via peterdona@msn.com en/of jacqueline@spijkeradwork.nl
 
 
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via peterdona@msn.com en/of jacqueline@spijkeradwork.nl
 
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23 mei 2018
 

 • a.hak
 • VDL
 • Heijmans
 • Melse Wassink
 • D en D
 • Vanderlande
 • Nunner Logistics
 • Renewi
 • Burrows
 • ROC A12
 • NUON
 • Scalda
 • Amphia Ziekenhuis
 • Rivas
 • IAK
 • Gemeente Tiel
 • Brabant Water
 • Maasstad
 • KLM
 • VGZ
 • Politie Nederland
 • Unive
 • ONVZ
 • savant zorg
 • Keerpunt
 • Gemeente Rotterdam
 • Rechtspraak
 • BOS Logistics
 • ROC Midden Brabant
 • Gemeente Den Helder
 • Gemeente Roosendaal
 • Bieze Food Group
 • IZZ
 • Nationale nederlanden
Copyright 2024 Dona HR Advies. All Rights Reserved. Design: onlineidentity.nl | privacy statement